.

Miljölagarna innehåller regler som styr hur vi får bedriva vår verksamhet. Det finns regler för hantering av kemikalier, avfall, miljöfarlig verksamhet med mera.

I Miljöbalken finns bland annat allmänna hänsynsregler som alltid gäller. De omfattar bland annat:

  • Kunskap: Vi ska ha tillräcklig kunskap om vilken miljöpåverkan vår verksamhet kan orsaka.
  • Försiktighetsprincipen: Vi ska förebygga risker så långt som möjligt.
  • Hushållnings- och kretslopps-principen: Vi ska hushålla med råvaror och energi samt främja återanvändning och återvinning.
  • Skadeansvar: Om vi orsakat en skada på miljön ansvarar vi för att skadan blir avhjälpt.
  • Produktvalsprincipen: Vi ska välja de produkter som är minst skadliga.

För att kunna täcka det mesta inom miljö och arbetsplatsmiljö, arbetar vi med:

  • Arbetsmiljöplan
  • Checklista egenkontroll
  • Kvalitetsplan
  • Riskinventering och riskanalys.

Alla vi som arbetar på och även de underentreprenörer som arbetar åt TBS, har ansvar för att begränsa miljö-påverkan (kemikalier, avfall, buller, damm etc.) genom att välja rätt material/utrustning och hantera detta på ett korrekt sätt.

Alla underentreprenörer och all personal som arbetar åt TBS ska innan arbeten påbörjas få en introduktion om specifika risker, regler och arbetssätt avseende miljö på den aktuella arbetsplatsen.

.